شب اطلاع رسانی توسط سرویس جستجو(ردیابی) صلیب سرخ آلمان

چهارشنبه 10 مارس 2021 ازساعت 18 تا21
محل: آنلاین (زوم) اطلاعات دقیقتر بعداز ثبت نام به اطلاع شما رسانده خواهد شد.

بخش مشاوره برای جستجو (ردیابی) درصلیب سرخ آلمان به معرفی کارخود برای کسانی که به دلیل فرارازمحل زندگی خود رابطهشان را با افراد خانواده از دست داده اند میپردازد.

بخش مشاوره برای جستجو (ردیابی) صلیب سرخ به خانوادههایی کمک میکند که براثرمجادلات مسلحانه، فجایع، رانده شدن ازمحل زندگی ومهاجرت ازنزدیکانشان جدا افتادهاند. و اینکه چگونه چنین جستجو و ردیابی ممکن خواهد شد؟ کجا و چگونه می توان به جستجو و ردیابی پرداخت؟ چه امکاناتی برای چنین جستجویی وجود دارد؟ واین روبرویی چگونه خواهد بود؟ را برای شما توضیح خواهند داد.

هرساله بیشترازهزارتقاضای جستجو(ردیابی) ازجانب صلیب سرخ دنبال میشود برای خانوادههایی که رد یکدیگر را درراه فرار ازدست داده اند و یا رابطهشان با افراد خانوده را درکشورمبدا ازدست رفته است. ما روش کارمان را معرفی می کنیم وازاین طریق با شما وارد گفتگو میشویم که این جدایی و قطع رابطه و گم شدن یکی ازاعضا، چه معنایی برای خانواده او داشته باشد.

مدیرسمینار: یوآنا لیبلال  از طرف صلیب سرخ ایالتی برلین ، بخش کمک اجتماعی ـ جستجو و پیوند دادن خانواده با یکدیگر

Skip to content